Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu (神伝不動流打拳体術) "Immovable Heart School of Hard Body Art"

天之型

Ten no Kata”

These are the “Heaven” examples; technique names and movements are inspired by things in the sky.

地之型

Chi no Kata

These are the “Earth” examples; these techniques are performed while seated wearing a katana.

自然至極の型

Shizenshigoku no Kata

“Extremely Natural Examples”: These techniques emphasize the natural movements of the body to respond to attacks.

History

Izumo Kanja studied Chinese Kempo Boxing, which influence is still visible in some of the techniques. Izumo is also credited as the founder of Kukishinden Ryu – making these two ryu-ha closely related. However, the art found it’s way into the Iga region through the 2nd Soke – Minamoto Hachiman Tamenari – during the Genyei Era. It’s theorized this might have been due to a loss in a battle.

It’s also interesting to note that TakenakaTetsunoke, senior student of Jigoro Kano, the founder of Judo, was at one time a student at the ShindenFudô Ryû dôjô.

Movement

Much of the movement in Shinden Fudo emphasizes both natural movement of the body and those found in nature. There is little “formal” kamae, rather “Shizentai” (Natural Body) or Za Gamae is used. There is also strong emphasis on redirecting the opponents energy past you when performing a technique.

Shinden Fudo Ryu Lineage

 1. Izumo Kanja Yoshiteru (Kumano) -Yeikyu era (1113)
 2. Minamoto Hachiman Tamenari -Genyei era (1118)
 3. Minamoto Hachiro Tameyoshi – Hogen era (1156)
 4. Mizuhara Kuro Yoshinari -Genkyu era (1204)
 5. Mugaibo Shinnen -Tempuku era (1233)
 6. Ohkuni Zenhachiro Yoshinobu -Bunyie era (1264)
 7. Hata Saburo Sasukeyasu
 8. Kotani Yuhachiro Nobuchika -Geboko era (1321 or 1331)
 9. Kaneko Jinsuke Yoshikiyo -Shohei era (1346)
 10. Tajima Genkoro Nariyoshi -Genchu era (1384)
 11. Kammon Kokanja Yoshikane -Shocho era (1428)
 12. Kimura Hozen -Kwancho era (1460)
 13. Ibuki Yoshihaha -Bummei era (1469)
 14. Otsuka Hakushi Nyudo Tadamori -Yeisho era (1504)
 15. Otsuka Daikuro Tadahide -Taiyei era (1522)
 16. Abe Muga -Tensho era (1573)
 17. Koga Taro Kyokokaku -Tensho era (1573)
 18. Katayama Hokinokami Mori Hisayasu -Bunroku era (1592)
 19. Shindo Unsai – Kwanyei era (1624-1644)
 20. Odagiri Tohyoe Yoshihiso – Kwanyei era (1624-1644)
 21. Iida Jubee Tameyoshi -Meiwa era (1764)
 22. Mori Genroku Masahide -Bunkwa era (1804)
 23. Toyota Jubei Mitsuyoshi -Keiyo era (1865)
 24. Toda Shinryuken Masamitsu (Kobe) -Meiji era (1824 – 1909)
 25. Takamatsu Toshitsugu (Nara) -Taisho era (1909) (b.1888 – d.1972)
 26. Hatsumi Masaaki (Noda) – Showa era (1968) b.1931 – )
Last Updated: Nov 22, 2016 @ 2:47 pm